کد خبر: ۱۲۵
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۸
اردو يكي از بهترين و مناسب ترين شرايطي است كه مي توان به تعليم و تربيت دانش آموزان پرداخت و كلاس درس را بيرون از محيط مدرسه و چه بسا پربار تر از آن برگزار كرد. به اين علت كه دانش آموزان در محيطي بسيار متفاوت تر از كلاس درس و نيمكت هاي هميشگي مدرسه قرار مي گيرند و بدون قوانين معمول حاكم بر كلاس و مدرسه تمام داشته هاي اخلاقي،اجتماعي،علمي و مهارتي خود را به نمايش مي گذارند. دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام نیز جهت فراهم آوردن این شرایط تاکید ویژه ای بر برگزاری اردوهای مختلف آموزشی تفریحی برای دانش آموزان دارد.

استفاده از فضای باغ علمی نوجوان و ثبت خاطرات با شخصیت های کارتونی

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

استفاده از بخش رباتیک و بازی های کامپیوتری

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


استفاده از باغ علم

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


آونگ ها

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


سیستم آبیاری کشاورزی در زمان های قدیم

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

شلیک لیزری

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


بخش پرواز

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

اهرم ها و بلند کردن پیکان توسط دانش آموزان

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

خطای دید

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


فسیل

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


بازی با برق

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


ایجاد رعد و برق و برق گیر ساختمان

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


بازی با آینه ها

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


بازی با ریاضی

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانهبرگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانهبرگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه


بازی با صوت

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانهبرگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانهبرگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانهبرگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

نمایش علمی

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانهبرگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانهبرگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانهبرگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی باغ کتاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: