مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

رتبه اول مسابقات جودو استان تهران
توسط دانش آموز پایه هشتم متوسطه یک کسب شد

رتبه اول مسابقات جودو استان تهران

رتبه اول مسابقات جودو استان تهران توسط دانش آموز محمد مهدی ابدان از دانش آموزان پایه هشتم متوسطه یک کسب شد .