مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

اردوی فصل رویش
اوج نشاط قله مهارت

اردوی فصل رویش

تمرین آمادگی های دفاعی در غالب هیجانات نوجوانی
۱