مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

نمایشگاه دانش آموزی دومینوی حیات
در دبیرستان دوره دوم دخترانه امام صادق علیه السلام برگزار شد:

نمایشگاه دانش آموزی دومینوی حیات

دومینوی حیات در پنج غرفه و دسته با موضوعات اعتراض به وضع موجود جهانی، انتظار و آگاهی دادن برای رسیدن به وضعیت مطلوب، اشتیاق برای تحقق وضعیت مطلوب، تونل تفکر برانگیز و اقدام برای تحقق ظهور برپا شده است.