مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

ضبط فیلم جشنواره نوجوان خوارزمی

ضبط فیلم جشنواره نوجوان خوارزمی

دانش آموزان متوسطه اول دخترانه امام صادق علیه السلام برای ضبط فیلم ارسالی به دبیرخانه جشنواره نوجوان خوارزمی در مدرسه حضور پیدا کردند.
۱