مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

مسابقه سرود گروهی

مسابقه سرود گروهی

گروه سرود متوسطه دوره اول دخترانه دو سرود "ساحل قرار" در وصف رهبری و "صبح صادق" در وصف متوسطه دوره اول دخترانه امام صادق علیه السلام