مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

آرشیو نظرسنجی
تغییرات انجام شده در پایگاه خبری مجتمع را چطور ارزیابی می کنید؟
بسیار مناسب
مناسب
معمولی
نامناسب
بسیار نامناسب